Beleid

Kindbeleid
Bij Cool After School staan de kinderen en hun evenwichtige groei en ontwikkeling centraal. Met behulp van ons gedifferentieerde sport- en beweegaanbod op basis van leeftijd en competentie bieden wij gezonde en verantwoorde kinderopvang. Alle aspecten behorende bij onze vorm van kinderopvang komen terug in ons beleid, waaronder de gezonde voeding, het sport- en beweegaanbod in de buitenlucht, de beroepskracht-kindratio van 1 op 10 en het toewijzen van een eigen mentor aan ieder kind.

Personeelsbeleid
Om u en uw kind de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren zijn alle medewerkers van Cool After School pedagogisch geschoold en gediplomeerd volgens de voorwaarden, zoals deze omschreven zijn in de CAO Kinderopvang. Het beleid is overkoepelend voor de gehele organisatie en al haar (toekomstige) vestigingen en ondernemingen. Het is de richtlijn voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. De ouders/verzorgers en andere relaties krijgen hierdoor een beeld van waar onze organisatie voor staat. Het beleid is per locatie uitgewerkt in het Pedagogisch Beleid, het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en haar protocollen en werkinstructies. Het beleid van Cool After School blijft zich ontwikkelen en daardoor zullen de beleidsplannen en de onderliggende protocollen en werkinstructies jaarlijks worden besproken om te zien of deze nog aansluiten bij de praktijk en het huidige beleid. Indien nodig en in overleg met de oudercommissie zullen deze worden herzien. Uiteraard zal dit eerder gebeuren wanneer daar aanleiding voor is, zoals bij een koerswijziging of vanuit de wetgeving.

Algemeen beleid
Cool After School stelt hoge eisen aan veiligheid, gezondheid en hygiëne. Hiervan wordt jaarlijks de kwaliteit gemeten en indien nodig aangescherpt. Bij de kwaliteitsbewaking speelt ook onze oudercommissie, welke sinds dinsdag 18 mei 2021 actief is, een belangrijke rol, doordat eventuele wijzigingen aan hun voorgesteld dienen te worden. Bij de pedagogische kwaliteit wordt onderscheid gemaakt in proces- en structurele kwaliteit. Bij proceskwaliteit gaat het over de ervaring van kinderen en hun ouders/verzorgers bij Cool After School, welke af te leiden is aan de observaties van en gesprekken met de kinderen, waarbij te zien is of de kinderen deelnemen aan de aangeboden activiteiten en hoe zij gebruik maken van de binnen- en buitenruimte. Er vindt per periode een klanttevredenheidsonderzoek plaats, waarbij de resultaten, net als de gesprekken met ouders/verzorgers, inzicht geven in hoe het met de proceskwaliteit gesteld is. Tijdens het laatste onderzoek werden wij beoordeeld met een 9,2. Structurele kwaliteit bestaat uit de kwaliteit van de randvoorwaarden en (de uitvoering van) het pedagogisch beleid. Op de activiteitenformulieren en in de draaiboeken wordt vermeld aan welke pedagogische doelen er gewerkt wordt. De activiteitenprogramma’s worden tijdens de werkoverleggen geëvalueerd en indien nodig meteen aangepast. Wij werken met de Vijf Stappen van de Meldcode Kindermishandeling en een interne en externe klachtenregeling. Mocht u hier meer over willen weten, vraag ons er dan naar. Jaarlijks houdt de GGD haar inspectie, waarbij er gelet wordt op het pedagogisch klimaat, het personeel, de groepen, de veiligheid en gezondheid, de accommodatie, de inrichting en het ouderrecht. Wij informeren u en het personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op onze website, www.coolafterschool.nl, te plaatsen onder Inspectierapporten. Tevens hebben wij een exemplaar ter inzage op de locatie. De inspectierapporten zijn tevens terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.