Protocollen, Werkinstructies en Beleidsplannen

Pedagogisch Beleidsplan
Cool After School is ervan overtuigd dat kinderen voor een evenwichtige groei en ontwikkeling sport, beweging en spel in de buitenlucht nodig hebben. Dit gaat gepaard met gezonde voeding en plezier. Het beleidsplan is overkoepelend voor de gehele organisatie en al haar (toekomstige) vestigingen en ondernemingen. Het is de richtlijn voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. Ouders/verzorgers en andere relaties krijgen een beeld van waar onze organisatie voor staat. Het beleid is per locatie uitgewerkt in het Pedagogisch Beleidsplan, het Pedagogisch Werkplan, het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en verschillende protocollen en werkinstructies. Het beleid van Cool After School blijft zich ontwikkelen, waardoor de beleidsplannen elke vijf jaar zullen worden herzien. Uiteraard zal dit eerder gebeuren wanneer daar aanleiding voor is, zoals bij een koerswijziging of vanuit de wetgeving.

Protocol Voorlichting
In het Protocol Voorlichting wordt aangegeven welke informatie vanuit Cool After School met het kind wel en niet bespreekbaar gemaakt kan worden. Dit zal tevens met u tijdens het intakegesprek besproken kunnen worden. Bij de start van ieder kind zullen de regels en afspraken besproken worden, zodat uw kind vanaf het begin hiervan op de hoogte zal zijn.

Protocol Zelfstandig Fietsen
Cool After School stimuleert het ‘zelfstandig fietsen’ richting, en van, de locatie om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. In ons protocol staat beschreven waar de fietsen aan moeten voldoen, welke regels wij op de fiets hanteren en hoe deze nageleefd dienen te worden. Cool After School zet de veiligheid van onze kinderen en anderen voorop, vandaar dat pedagogische medewerkers kinderen kunnen verbieden om te fietsen wanneer de regels en veiligheid niet gewaarborgd kunnen worden.

Protocol Privacy
Alle medewerkers van Cool After School gaan om met persoonsgegevens waarvan een aantal erg gevoelig zijn, te denken aan gezondheidsgegevens van kinderen of notities van gesprekken met ouder(s)/verzorger(s). Vanaf 25-05-2019 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, wat betekent dat er nog zorgvuldiger wordt omgegaan met persoonsgegevens van kinderen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, leveranciers en andere relaties.

Protocol Media
Voor het maken en publiceren van foto- en/of videomateriaal zijn een aantal regels van toepassing om de privacy van de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) te beschermen. De regels voor het maken van video’s zijn nagenoeg identiek aan deze voor het nemen van foto’s, afgezien van dat er bij het opnemen van video’s ook audio wordt opgenomen. Middels het toestemmingsformulier dienen de ouders/ verzorgers toestemming te geven voor het vastleggen van hun kinderen.

Protocol Hygiëne
In dit protocol worden aanbevelingen gedaan wanneer hygiëne nodig is en er wordt beschreven wanneer er onderscheid gemaakt wordt tussen reinigen en desinfecteren.

Werkinstructie Handelen bij Ziekte en Gebruik Medicatie Pedagogische medewerkers kunnen geconfronteerd worden met kinderen die geneesmiddelen gebruiken en kunnen het verzoek krijgen om kinderen deze geneesmiddelen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van de kinderen is het van belang dat de pedagogische medewerkers in dergelijke situaties zorgvuldig kunnen handelen. De informatie hierover staat omschreven in deze werkinstructie.

Protocol Weersomstandigheden
Dit protocol beschrijft op welke manier er omgegaan wordt met de verschillende weersomstandigheden. Voor Cool After School is een regenbui af en toe niet erg en kan het zelfs als plezierig worden ervaren om in de regen te sporten en te spelen. Bij regen geldt er wel een bepaalde verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en pedagogische medewerkers met het oog op de kleding.

Protocol Veiligheid bij Water
Om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen, hanteert Cool After School verschillende regels en afspraken wanneer er gespeeld wordt met en bij water.

Protocol Veiligheid bij Ongevallen
Op straat en tijdens het sporten en spelen kunnen zich diverse situaties voordoen, waarin kinderen in veiligheid gebracht dienen te worden of waarbij eerste hulp verleent dient te worden. Om bepaalde situaties zo goed mogelijk onder controle te houden en/of te krijgen, dienen onze pedagogische medewerkers verschillende stappen te ondernemen.

Protocol Vermissing
In dit protocol beschrijft Cool After School welke stappen er ondernomen worden om een vermissing te voorkomen en hoe te handelen bij een eventuele vermissing.

Protocol Calamiteiten met Stappenplan Calamiteiten
Overal kunnen er zich situaties voordoen, waarin de kinderen, het personeel en/of de ouder(s)/verzorger(s) in veiligheid gebracht dienen te worden of dat er eerste hulp verleent dient te worden. Cool After School beschrijft in dit protocol alle stappen die hierbij ondernomen dienen te worden.

Protocol Kindermishandeling en Grensoverschrijdend Gedrag voor de Kinderopvang
Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- en/of zedendelict door een medewerker van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de kinderopvang is het van belang dat hier op een professionele wijze mee omgegaan wordt. Dit protocol is, met inachtneming van de geldende wetgeving, opgesteld om de medewerkers handvatten te bieden in dit soort situaties.

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
In het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid wordt aangegeven hoe de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, leef-, sport- en speelomgeving geboden kan worden, waarbij kinderen (en medewerkers) enerzijds, beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en anderzijds leren omgaan met kleine risico’s. Welke tevens randvoorwaarden zijn om aan onze missie, visie en pedagogische doelstellingen te kunnen werken. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 juli 2020 en sluit aan bij de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Wij willen een veilige en gezonde omgeving creëren waar kinderen onbezorgd kunnen sporten en spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen als sporter en persoon.

Beleidsplan Privacy
Cool After School hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In het Beleidsplan Privacy wordt op heldere en transparante wijze uiteengezet hoe er omgegaan wordt met de gegevens van kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers, leveranciers en andere relaties. Er zal alles gedaan worden om de privacy van deze doelgroepen te waarborgen, waarbij Cool After School zich in alle gevallen zal houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is.

Cool After School hecht veel waarde aan openheid en duidelijkheid, waardoor wij alle geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid willen bieden om onze protocollen, beleidsplannen en werkinstructies in te kunnen zien. Deze zijn dan ook bij ons op te vragen en liggen tevens ter inzage op onze locatie.